ข่าวสารไอดี

โครงการประกวดออกแบบวาดภาพโมเสค "The Art of Mosaic Tiles Design Contest 2015"
22 ธันวาคม 2558

Design by : Super User
โครงการประกวดออกแบบวาดภาพโมเสค "The Art of Mosaic Tiles Design Contest 2015"

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบวาดภาพโมเสค ในโครงการ ศิลปะภาพโมเสค มหัศจรรย์แห่งดีไซน์ “The Art of Mosaic Tiles Design Contest 2015” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ชื่อโครงการ 
ศิลปะภาพโมเสค มหัศจรรย์แห่งดีไซน์ “The Art of Mosaic Tiles Design Contest 2015”

วัตถุประสงค์
บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จากัด มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความสนใจงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ในการวาดรูปและสามารถแปลงภาพวาดให้เป็นภาพโมเสค ได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านการออกแบบ แสดงผลงานสู่สาธารณะชนในการประกวดครั้งนี้

คุณสมบัติผู้ประกวด
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกภาควิชา ไม่จากัดชั้นปี ทุกมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศและวัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. แปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค
2. กำหนดให้ใช้ สี ของกระเบื้องในกลุ่ม “โมโนคัลเลอร์ (Monocolour)” ของทางบริษัทฯ เท่านั้น สร้างเป็นผลงานภาพจากกระเบื้องโมเสค โดยการพล็อต (Plot) กระเบื้องสีต่างๆ ลงในตาราง (Grid) ที่กำหนดให้ (มีสี Pantone เทียบให้) ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองหรือดัดแปลงจากภาพที่มีอยู่แล้วก็ได้โดยภาพนั้น ต้องไม่เป็นภาพมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
3. แบ่งประเภทภาพการประกวดเป็น 3 ประเภท

 • ภาพสะท้อนศิลปะความเป็นไทย
 • ภาพพืชและสัตว์
 • ภาพทิวทัศน์

ขอบเขตด้านพื้นที่
ภาพทั้ง 3 ประเภท ขนาดพื้นที่ 72 x 192 ช่อง (Pixel)

วิธีการเสนองาน (Presentation)

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน บนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.) จำนวน 2 แผ่นต่อผลงาน (สำหรับต้นฉบับและสำเนา)
 • ไฟล์ผลงานขนาด A2 (420x594 มม.) นามสกุล Ai, JPG (บันทึกใส่ CD) จำนวน 1 ชุด
 • ชื่อผลงาน พร้อมบรรยายแรงบันดาลใจของภาพดังกล่าว
 • ติดรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงาน

เงินรางวัลประเภทละ      

 • รางวัลที่ 1                  20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1     10,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2       3,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย                1,000 บาท  จำนวน 5 รางวัล

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกตามประเภทของผลงาน โดยจะถือเอาคุณภาพของงานตามเกณฑ์การตัดสิน คือ

 • แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย
 • ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
 • ความมีเอกลักษณ์ในการออกแบบ
 • ทักษะการแปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค

กำหนดระยะเวลา

 • วันรับสมัคร: วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันส่งงาน: ไม่เกินวันที่ 18 มีนาคม 2559
 • วันประกาศผล: 5 เมษายน 2559 ทาง
  • เฟซบุ๊ค facebook.com/keratilesceramic
  • และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.keratiles.co.th
 • วันมอบรางวัล: ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 (ช่วงเวลางานสถาปนิก’ 59)

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
 • แบบประกวดทุกชิ้นถือเป็นสมบัติของ Keratiles Ceramic Co., Ltd.

ติดต่อสอบถาม

 • Tel: 02 692 9201-5, 08 9500 7718 ฝ่ายการตลาด
 • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • www.facebook.com/Keratiles-Ceramic-135173209875712

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Angkana Singhanam / Keratiles Ceramic Co., Ltd.

ที่มา : http://www.contestwar.com/contest/11457
View Also

ลืมรหัสผ่าน ?
Bookmark and Share