คณาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

อาจารย์ นภดล เฉลิมเผ่า
อาจารย์ผู้สอน
nopadonch@hotmail.com
02-218-4499
รายละเอียด
อาจารย์ ศิษฏิพล ตุลยนิษกะ
อาจารย์พิเศษ
sisdipol@hotmail.com
02-218-4499
รายละเอียด
อาจารย์ ศรันยา เสื่ยงอารมณ์
กรรมการภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
kobsanya@gmail.com
02-218-4499
รายละเอียด
อาจารย์ ภัทรกิติ์ โกมลกิติ
อาจารย์พิเศษ
pong3440@hotmail.com
02-218-4499
รายละเอียด
ดร.วิริยา พึ่งทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
viriya.p@chula.ac.th
02-218-4499
รายละเอียด
รศ.วิชัย ไลละวิทย์มงคล
อาจารย์พิเศษ
lwichai1@yahoo.com
02-218-4499
รายละเอียด
รศ.นวลน้อย บุญวงศ์
อาจารย์พิเศษ
nboonvong@sbcglobal.com
02-218-4499
รายละเอียด
รศ.ดร.อรพินท์ พานทอง
อาจารย์พิเศษ
au_pin@windowslive.com
02-218-4499
รายละเอียด
Page 1 of 3

ลืมรหัสผ่าน ?
Bookmark and Share