ประวัติภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการออกแบบอันจะเป็นหลักประกันว่าบัณฑิตจะสามารถปรับตัวแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตในความรู้ด้านต่างๆ ที่นอกเหนือไปจาก 5 แขนงวิชาตามที่เคยเป็นมา เน้นส่งเสริมให้บัณฑิตมีแนวคิดบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีวัสดุกระบวนการผลิต ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภค อันเป็นเป้าหมายของการผลิตผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภคระบบการตลาด การค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการทำวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการออกแบบระบบการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับงานออกแบบการเรียนการสอน ในหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาซึ่งเป็นการบรรยายโดยคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประกอบการด้านการออกแบบและอุตสาหกรรม รายวิชาภาคปฏิบัติซึ่งแยกออกเป็นการปฏิบัติงานออกแบบ และการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ นิสิตที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้หากต้องการเพิ่มพูนทักษะการออกแบบในแนวลึกเฉพาะด้านสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตของภาควิชาได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย


 • 2486

  ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มี 3 แผนกคือ แผนกสถาปัตยกรรม แผนกวิชาศิลปกรรม (ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และแผนกผังเมือง)


 • 2505

  เปิดสอนวิชาศิลปอุตสาหกรรมขึ้นในแผนกศิลปกรรม โดยรับนิสิตที่จบอนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาเรียนต่อที่แผนกศิลปกรรมอีก 2 ปี ทางคณะฯโดยท่านคณบดีได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสและมูลนิธิฟูลไบรท์ ให้จัดส่งเครื่องมือ


 • 2519

  แผนกศิลปอุตสาหกรรม เสนอหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี เปิดรับนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาโดยตรง
  โดยให้เรียนร่วมกับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม 2 ปีแรก เมื่อเรียนจบจะได้รับปริญญาออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต

  ในปีเดียวกันนี้คณะฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาโทในแผนกวิชาผังเมือง รับนิสิตที่จบปริญญาตรีมาศึกษาต่อ
  เป็นเวลา 2 ปี เมื่อเรียนสำเร็จจะได้รับปริญญาผังเมืองมหาบัณฑิตในเวลานั้น หม่อมหลวงประทีป มาลากุล เป็นคณบดี
  ในปี พ.ศ. 2521-2524

  ในช่วงเวลาดังกล่าว วิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้ถูกบรรจุเป็ นวิชาย่อยสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 มาเป็นเวลาถึง 25 ปี แล้ว
  ดังนั้น จึงได้มีกำหนดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4 ให้ยกวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  ให้รับนิสิตเข้าศึกษาเป็นปีแรกในปีพ.ศ. 2521

  และมีการเปลี่ยนแปลงจากแผนกสถาปัตยกรรม เป็นภาควิชาสถาปัตยกรรม แผนกผังเมือง เปลี่ยนเป็นภาควิชา
  การวางแผนภาคและเมือง และแผนกศิลปกรรมเปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม • 2555

  มีการปรับปรุงและต่อเติมอาคารหลายครัง) ในปีพ.ศ. 2494, 2495, 2499-2503, 2506, 2508 และพ.ศ. 2512
  และ ในปีพ.ศ. 2527 คณะสถาปัตยกรรมฯ ได้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้สร้างอาคารใหม่สูง 3 ชั้น
  บริเวณพื้นที่ริมถนนพญาไท ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและวิทยาเขตอุเทนถวาย เพื่อใช้เป็นที่ทำการถาวร
  ของภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม


ลืมรหัสผ่าน ?
Bookmark and Share